Referat fra 11. marts 2024 Ref.110324

Referat fra 26. februar 2024 Referat februar 2024

Referat fra 22. janaur 2024 Referat 240122

Referat fra 20. november 2023 Referat ÆR november 2023

Referat fra 23. oktober 2023 Ældreudvalget oktober 2023

Referat fra 18. september 2023 Referat møde september 2023

Referat fra 28. august 2023 Referat 28. august 2023

Referat fra 22. maj 2023 Referat 22 maj 2023

Referat fra 17. april 2023 Referat 17. april 2023

Referat fra 23. marts 2023 Referat 23.03.2023

Referat fra 27. februar 2023 Læs her (word)

Referat fra 16. januar 2023 Læs her (word)

Referat fra 22. november 2022;Læs her (word)

Referat fra 24. oktober 2022: Læs her (Word)

Referat fra 19. september 2022: Læs her (word)

Referat fra 22. august 2022; Læs her (word)

Referater fra valgperioden 2019-2021

Referat fra d. 13. december 2021

Planlægning af møde for nyt Ældreråd
Det nye Ældreråd er ifølge lovgivning og vedtægter indkaldt til konstituerende møde torsdag den 16. december 2021 på rådhuset.

Der vil blive afholdt et temamøde på Damgårdshave tidligt i januar 2022, hvor rådets medlemmer får mulighed for at fortælle og høre om forventninger til arbejdet i Ældrerådet og, hvad medlemmerne hver især brænder for.

Ældreudvalg
Kommunalbestyrelsen har nedsat et nyt udvalg, Ældreudvalget, med Helge Bo Jensen fra Enhedslisten som formand.
Udvalget skal tage sig af: Personlig hjælp og pleje, Aktivitetstilbud for ældre, Borgerrettet forebyggelse, Genoptræning, Rehabilitering, Hjælpemidler samt Omsorgstandpleje.
Det bliver et udvalg, som Ældrerådet skal forholde sig tæt til.

Social- og sundhedsudvalget
Social- og sundhedsudvalget fik Paw Østergård Jensen fra Socialdemokratiet som formand.
I skrivende stund ser Ældrerådet, at samarbejdspunkterne med dette udvalg er Sundhedsfremme og forebyggelse, Sundhedshuset og Det nære sundhedsvæsen.

Afgørelsesbreve
Kommunen har af 2 omgange fulgt op på Ældrerådets klage over uforståelige skrivelser til borgerne. Konklusionen er, at der er sket en mærkbar forbedring.

***

Referat fra d. 22. november 2021 

Orientering
Kommunen har hyret et konsulentfirma til at tage rundt på Plejecentrene og Rehabiliteringen samt i hjemmene med Hjemmeplejen for at observere og interviewe brugerne.

Formålet har været at tegne et billede af kommunikationen mellem borger og personale samt give borgerne stemme ift denne kommunikation. Ældrerådet afventer rapport fra firmaet.

Forvaltningen har i øjeblikket fokus på implementering af pakkeløsninger og har derfor ikke haft ressourcer til også at indføre selvstyrende teams. Forvaltningen har derfor heller ikke søgt penge til et udbudt puljetilskud til indsats i år.
Forvaltningen formoder, at der bliver udmøntet penge til formålet igen næste år.

Ældrerådet undrer sig over, at Forvaltningen ikke har valgt at afsætte de fornødne ressourcer til at søge og eventuelt anvende bevilget puljetilskud i år. Ligesom Ældrerådet ønsker at vide, hvad Forvaltningen bygger på, når den oplyser at den har ‘formodning om’, at der bliver udmøntet puljemidler igen næste år.
Ældrerådet opfordrer Hjemmeplejen til at deltage i møderne i Netværk for Ensomme Ældre, da det er oplagt, at Hjemmeplejen er de nærmeste til at identificere ældre med ensomhedsproblemer.

Der har i sommer været mulighed for at søge yderligere penge til aktiviteter på plejecentrene.
Den skrivelse har kommunen overset.

Høringssvar
Ældrerådet har afgivet høringssvar til SSU om diverse Kvalitetsstandarder.

Eventuelt
Ældrerådet beklager nedlæggelsen af Integrationsrådet, da der nu ikke længere er fokus på de ældre med anden etnisk baggrund.

***

Referat fra 28. oktober 2021

Ældrerådsvalg
Ældrerådet vil orientere kommunaldirektøren om, at valget til Ældrerådet er støt ind i diverse forhindringer. Der gives ikke automatisk vejledning på biblioteket om muligheden for også at brevstemme til Ældrerådet. Kommunen havde ikke valg til Ældrerådet med på sine pop-up valgsteder, ligesom personalet på Albertshøj ikke følte sig forpligtet til at hjælpe en borger med at brevstemme.

Det er noget rod og gør ikke valget til Ældrerådet ligeværdigt.

Faste Teams
Danske Ældreråd skriver i et nyhedsbrev, at der er mulighed for, at kommunerne kan søge om penge til etablering af Faste Teams i hjemmeplejen. Ældrerådet vil opfordre kommunen til at søge om en bevilling, da vi mener, at Faste Teams vil afhjælpe mange problemer for borgerne, der modtager hjemmepleje.

Orientering
Vedligeholdelsestræningen flyttes til Det Åbne Aktivitets- og Træningscenter. Vi vil undersøge, hvad det betyder for træningens kvalitet.

Tilsyn
Tilsynet med hjemmeplejen giver karakteren ‘mindre tilfredsstillende’. Dette kunne måske løses ved oprettelse af Faste Teams.

***

Referat fra d. 23. september 2021

Orientering fra valgbestyrelsen
Kandidatfolderen er trykt og vil blive uddelt til vælgerne i næste uge, så de har fået den inden muligheden for brevstemme bliver åbnet d. 5. oktober.

Høringssvar
Vi afgav høringssvar om diverse kvalitetsstandarder til SSU’s kommende møde.

Madordning
Ældrerådet drøftede brugerinddragelse i madordningen på Albertshøj. Det er vigtigt, at man er sammen om at tilberede og spise maden, hvor dette er muligt.

Ældrerådet mener, at det er oplagt, at Albertshøjs aktivitetsmedarbejder indgår i arbejdet med at inddrage beboerne i madordningen.

***

Referat fra d. 23. august 2021

Nyt fra Valgbestyrelsen
Der er pt 14 borgere, der stiller op til valg til Ældrerådet.

Influenza vaccination
I år vaccineres der kun mod influenza. Der er en særlig vaccine til 80+. Derfor kræves der tidsbestilling. Danske Lægers Vaccinationsservice sørger for annonce i AP og skriver til alle, der blev vaccineret sidste år.

Hjemmeplejen
Det har været vanskeligt at skaffe nok personale i sommer, så derfor er der borgere, der ikke har modtaget helt samme ydelser som vanligt.

Vi forventer, at kommunen finder løsninger, så situationen ikke opstår fremover.

Høringssvar
Vi afgav diverse høringsvar til SSU.

***

Referat fra d. 21. juni 2021

Albertshøj
Det første spadestik til 3. etape af Albertshøj er taget. ÆR’s formand Bente Clausen deltog.

Valg til Ældrerådet d. 16.11.21
Pt har 9 borgere tilkendegivet, at de vil stille op. Men vi har brug for mindst 11 kandidater. Du kan sende en mail til lone.kreutzmann@albertslund.dk, hvis du ønsker at stille op.

Offentligt møde
Ældrerådet afholder et offentligt møde på DGH
d. 20. august kl. 15-17. Emnet bliver ‘Hvor kan man bo som ældre?’

Samtidig vil ÆR fortælle om arbejdet samt efterspørge kandidater til valget.

***

Referat fra d. 27. maj 2021

Paw Østergaard Jensen deltog i den første time af ÆR’s møde for drøftelse af forskellige sager.

Orienteringsmøde
ÆR planlægger et orienteringsmøde d. 20 august kl. 15-17 på DGH for borgere over 60 år om ældreboliger i Albertslund.

Samtidig vil ÆR orientere om det kommende valg d. 16. november.

Beretning
ÆR’s beretning for de sidste 4 år vil blive udgivet som indstik i august nummeret af 60+.

Høringssvar
Ældrerådet afgav som sædvanlig høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 27. maj

***

Referat fra møde d. 19. april 2021

Orientering
Social- og Sundhedsudvalget har planer om en mere åben strategi for Sundhedshuset.

Ældrerådet ser positivt på initiativet og peger på, at der skal ske en brugerinddragelse.

Kommunen vil indføre besøgspakker for ydelser af Hjemmehjælp i stedet for flere enkeltydelser.

Ældrerådet har tidligere kommenteret på transport til behandling/ genoptræning i det 3-kommunale samarbejde.
Vi rykker for en tilfredsstillende, åben og ligestillet løsning.

Høringssvar
Ældrerådet afgiver et par enkelte høringssvar til det kommende møde i SSU.

***

Referat d. 22. marts 2021

Kvalitetsstandarder omkring hjemmepleje har fastslået, at den pårørende er ressourceperson og støtteperson for den, der modtager hjælp og ikke skal pålægges opgaver, som de ikke tidligere har påtaget sig.

Høringssvar
Ældrerådet havde forskellige høringssvar til SSU og MBU.

Valg til Ældrerådet
Valget kommer til at foregå som fremmødevalg den 16. november 2021.
Der bliver mulighed for at afgive brevstemme på Albertslund Rådhus de sidste 6 uger altså fra d. 5. oktober.
Ældrerådet skal finde 15 valgtilforordnede og 1 valgbestyrer til de 5 afstemningssteder.
Deadline for kandidatopstilling er d. 1. september.
Inden da vil der blive afholdt et opstillingsmøde efter sommerferien i samarbejde med kommunen.
Er du interesseret, kan du allerede nu sende en mail til     lone.kreutzmann@albertslund.dk
***

Referat fra møde d. 9. februar 2021

Orientering fra Forvaltningen
Beboerne på plejecentrene har d. 30. januar fået 2. vaccination.
Der er ikke længere nogen smittede her.
De hjemmeboende, der modtager både personlig og praktisk hjælp, er også snart færdigvaccineret.

Kommunen har ansat en ny leder for Rehabiliteringsafdelingen. Susanne April Hansen, der er ergoterapeut, starter d. 1. februar.

Høringssvar til SSU
Ældrerådet har udtalt sig om sundhedspolitiken samt problemerne vedrørende transport ved Det Tværkommunale Samarbejde.

***

Referat fra møde d. 13. januar 2021

Vaccination mod Corona
Beboere og personale på begge plejecentre er blevet vaccineret 1. gang.

En stor del af personalet ønskede desværre ikke at blive vaccineret.

Der er smitte med Covid19 på 2 afdelinger på Albertshøj samt på Rehabiliteringen.

Afslag
Der er kommet afslag fra Sundhedsstyrelsen på projektansøgning om indsats overfor ensomme ældre. Ældrerådet gør kommunen opmærksom på, at der nu mangler økonomi til at fortsætte og udvikle igangværende indsatser.

§17.4
Efter Ole S.D.Hansens død vil Bente Clausen være Ældrerådets repræsentant i udvalget for plejecentre.

***

Referat fra d. 14. december 2020

Valg
Der er valg til Ældrerådet 16. november 2021.
Vi nedsatte en arbejdsgruppe samt udpegede Ældrerådets deltagere til Valgbestyrelsen.

Puljeansøgning til Sundhedsstyrelsen – ‘En vej til flere’
Vi har stadig ikke fået besked fra Sundhedsstyrelsen, om Albertslund har fået bevilget pengene.

Corona
Mange sager forsinkes, og mange møder bliver ikke afholdt pga Corona nedlukningen

***
Referat fra 16.11.20

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Paw Østergaard Jensen var til en god times møde med Ældrerådet, hvor han besvarede spørgsmål om Plejecentrene, Boligflytning, Kollektiv transport, Ensomhed, Økonomi samt Valg til Ældrerådet i 2021.

Høring
Som sædvanlig afgav vi høringssvar til SSU. Det omhandlede Kvalitetsstandarder, telefontid samt venteliste.

Vaccination
På trods af restriktioner gik det rimeligt med vaccinationerne.
Ialt blev der givet et stik til 849 personer.

Udvalg
Hjemmesiden gøres handicapvenlig som lovgivningen siger.
60+ i april 2021 har temaet: Albertslund – Du er min by.

***

Referat fra d. 19. oktober 2020

Social- og Sundhedsudvalget
Den 19. november holder Ældrerådet det årlige møde med SSU, hvis Corona tillader det.

Puljeansøgning til Sundhedsstyrelsen – ‘En vej til flere’
‘Netværket mod Ensomhed blandt Ældre’ og Albertslund kommune har udarbejdet en projektansøgning til Sundhedsstyrelsen. Projektet er kaldt ‘En vej til flere’. Det er et udviklingsprojekt, hvor kommunen og en række foreninger og frivillige i fællesskab skal lave en samarbejdsmodel, som gennem en systematisk og koordineret indsats bekæmper ensomhed blandt ældre.

Kommunens budget er vedtaget
Det er bedre demografireguleret end tidligere set. Kommunen vil arbejde henimod ‘faste pakker’ i stedet for ‘enkelt ydelser’.

Høringssvar
Ældrerådet har afgivet høringssvar til SSU samt til MBU.
Derudover afgiver vi høringssvar ift Masterplanen for COOP-byggeriet

***

Referat fra d. 14. september 2020

Pårørenderådgiver

Ældrerådet havde besøg af Lene Ciccolini, som er kommunens nyansatte pårørenderådgiver. Hun fortalte om sin rolle og spurgte til vores forventninger.

Lene har mobil nummer 2946 3704.

Ældreprisen

Ældrerådets årlige pris vil ikke blive uddelt i 2020, da aktivitetsniveauet grundet Corona har været meget lavt.

Høringssvar

Vi afgav høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget samt Miljø- og Byudvalget

Kommunen har fået et tilskud på 420.000 kr. af staten til mer-aktivitet for beboere på plejehjem.

Vaccination

5. og 7. oktober samt 5. november vil der være vaccination mod influenza og lungebetændelse. Tidsbestilling kræves.

Vibeke Storm Rasmussen er udtrådt af Ældrerådet af helbredsmæssig årsag.

***

Referat fra d. 18. august 2020

Vaccination
Datoer for influenza vaccination er nu klar. Bente Clausen undersøger proceduren samt, om vi kan blive vaccineret mod lungebetændelse samtidigt.

Ensomhed,  Mødet er aflyst
Paw Østergaard Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, er primus motor for et borgermøde d. 1. oktober omkring ensomhed.

Høringssvar
Ældrerådet udarbejder høringssvar til SSU omkring diverse kvalitetsstandarder.

Vi er meget tilfredse med, at der d. 1. september bliver ansat en pårørenderådgiver i kommunen.

Næste møde
Næste møde er fastsat til d. 14. september på Damgårdshave

***

Referat fra d. 25. juni 2020

Næstformand
Grundet Carsten Wittus’ død, blev Britta Schneider Jørgensen konstitueret som næstformand.

Covid-19
Ældrerådet drøftede muligheder for bedre overholdelse af smittebegrænsende foranstaltninger. Ældrerådet skriver til borgmesteren samt centerforeningen.

***

Referat fra d. 25. Maj 2020

Møder
De fysiske møder er suspenderet indtil videre og erstattet af mail- og telefonkontakt

Sundhedspolitik
Kommunalbestyrelsen har vedtaget Sundhedspolitikken på deres møde d. 12. Maj.

Ensomhed
Coronakrisen har for nogle ældre borgere øget følelsen af ensomhed.

Hjemmeside
Der er lovgivet omkring web-tilgængelighed for handicappede.

Loven peger bl.a. på, at billeder skal tekstliggøres, hjemmesiden skal kunne bruges uden mus og skal indeholde en korrekt kodning. Fristen er d. 23. september 2020.
Det ser vi os i øjeblikket ikke i stand til at opfylde.

Ældrerådet arbejder videre på sagen.

Høringssvar
Vi har afgivet høringssvar om konvertering af stilling samt ensomhed.

Brugerrådet
Bente Clausen er indtrådt i Brugerrådet på Damgårdshave i stedet for Carsten Wittus.

***
Referat fra d. 25. april 2020

Møder
De fysiske møder er suspenderet indtil videre og erstattet af mail- og telefonkontakt.

Corona
Der er heldigvis ingen smittede beboere på hverken Humlehusene eller Albertshøj.

ÆldreSagen
ÆldreSagen har ligesom Røde Kors en telefonlinje, hvis man mangler en at tale med.
www.ældretelefonen.dk

Albertslund kommune
Vi har gjort kommunen opmærksom på, at visse breve til borgerne er svære at forstå. Vi har tilbudt os som ‘forsøgskaniner’ fremover.
Der er nu kommet en endelig udmelding fra Sundhedsstyrelsen omkring gratis vaccination for pneumokokker (lungebetændelse), og hvem der i første omgang kan tilbydes den.

Høringssvar
Vi afgav høringssvar specielt omkring befordring.

60+
Vores næste nummer, som udkommer ultimo august, har Fællesskab som tema.

Næste møde
Næste møde er d. 25. Maj

                                   ***

Referat fra d. 27. februar 2020

Sundhedspolitikken
Christina Skriver Klenø fra Forvaltningen fortalte om tankerne bag kommunens sundhedspolitik. Vi afgiver som sædvanligt et høringssvar, idet vi mener, at kommunen løbende skal udarbejde konkrete handleplaner, ellers bliver det bare tomme ord i fin indpakning.

Klippekort
Bevillingen fra staten til svage ældre ydes stadig, men nu er bevillingen ikke længere øremærket, og kommunen bruger pengene på andre opgaver.

Budget 2020
Så har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, hvordan besparelsen skal fordeles.
Ældrerådet får en besparelse på 92.000 kr.
Vi afgiver et høringssvar desangående.

Diverse
Fredag d. 3. april afholder ÆldreSagen en Hjælpemiddeldag på Damgårdshave kl. 10-14. Alle er velkomne.

***

Referat fra d. 23. januar 2020

Fællesmøde
Ældrerådet har med øvrige kommunale råd og udvalg deltaget i et møde med kommunalbestyrelsen d. 7. januar 2020.

Vi savner meget at blive rådspurgt ift ældre borgere, når andre råd og udvalg udtaler sig. Vi er stødt på problemet med Naturgruppen, Trafikudvalg samt lysudvalg.

Budget 2020
Budgettet for 2020 er endnu ikke udmeldt.

Ensomhed
SSU sætter specifikt fokus på ensomhedsproblematikken både hos unge og ældre.

60+
Martsnummeret af 60+ har Hjælpemidler som tema.

***