Kommunen

Her finder du:

 • Hjælp og vejledning fra kommunen
 • Tilbud fra kommunen
 • Kommunale regler
 • Oversigt over Ældrerådets vigtigste samarbejdspartnere i kommunen

Hjælp og vejledning fra kommunen

 • Den lettere sagsbehandling:
  Skal man have råd og vejledning eller hjælp til selvbetjening, skal man på biblioteket som klarer henvendelsen uden tidsbestilling.
 •  Den vanskeligere sagsbehandling:
  Kræver henvendelsen sagsbehandling eller bredere vejledning end der gives på biblioteket, skal borgeren kontakte rådhuset. Borgeren skal kontakte kommunens omstilling på telefon 43686868, som stiller videre til den rette afdeling og sagsbehandler.

  Skulle henvendelse kræve personligt fremmøde vil borgeren blive tilbudt en tid i Rådhusets åbningstid.

 • Du kan henvende dig til kommunens borgerrådgiver Michelle Grambo Redden:
  Tlf. 4035 7224: eller pr. mail borgerraadgiver@albertslund.dk
 • Mandag-tirsdag: 10-14
 • Onsdag og fredag: 10-12
 • Torsdag: 10-15
  Læs mere om borgerrådgiveren på kommunens hjemmeside.
 • Hvis Borgerrådgiveren ikke er ledig, kan der lægges en besked, og man vil blive ringet op.

***

TILBUD OG REGLER

De følgende punkter er opstillet i alfabetisk orden:

Hjemmehjælp
Albertslund Kommune vil gerne støtte dig i at kunne klare mest muligt i din hverdag selv. Hvis du oplever, at du ikke længere kan klare din personlige pleje eller praktiske opgaver, kan du søge om hjælp og støtte. Du kan tilbydes hjemmehjælp hvis du på grund af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke selv kan klare din personlige pleje eller andre opgaver i hjemmet.
Reglerne er beskrevet på www.albertslund.dk

Hjemmehjælp, forebyggende hjemmebesøg
Kommunen tilbyder forebyggende hjemmebesøg til ældre, der er fyldt 75 år.
Tilbuddet er beskrevet på www.albertslund.dk

Hjemmehjælp, klager over afgørelse på tildeling af hjemmehjælp
Du skal klage til kommunens visitationsafdeling på telefonnummer      4368 6868
Hvis kommunen beslutter at ikke give dig fuldt medhold i din klage, meddeler de dig dette og sender din klage videre til Ankestyrelsen.
Desværre er sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen meget lang.

Hjemmehjælp, klager over udførelsen af hjælpen
Du skal klage til din leverandør af hjemmehjælpen.
Hvis du mener, at leverandøren ikke behandler din klage ordentligt, skal du kontakte visitationen på telefonnummer: 4368 6868

Hjemmesygeplejen
Albertslund Kommune yder gratis hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejens personale består af hjemmesygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Hjemmesygeplejen yder omsorg og sundhedsrådgivning tilpasset den enkeltes behov.
I samarbejde med læger og socialrådgivere tilbydes rådgivning og besøg til enkeltpersoner eller familier, der har særlige behov.

Kommunen yder hjemmesygepleje efter henvisning fra egen læge.

Du kan læse reglerne på www.albertslund.dk

Madservice
Albertslund Kommune har p.t. aftale med 1 leverandør af mad til hjemmeboende ældre. Leverandøren er “Det Danske Madhus”.
Du skal henvende dig til kommunen for at blive visiteret til ordningen.

Kommunen har også en indkøbsordning, som du kan blive visiteret til.
Se nærmere på www.albertslund.dk

Pension
Du kan læse om reglerne på www.albertslund.dk
Hvis du har brug for hjælp til beregning af din pension, skal du kontakte Udbetaling Danmarks Pensionsafdeling på telefonnummer 7012 8061.

Plejeboliger

Plejeboliger (også kaldet plejehjem) tilbydes borgere, som ikke kan få deres behov for pleje og omsorg opfyldt i deres nuværende bolig eller i en ældrebolig. Der er tilknyttet fast personale, som hjælper med personlige og praktiske opgaver

Du kan søge plejebolig i Albertslund eller en anden kommune.

I Albertslund Kommune ligger Plejecentret Albertshøj og Humlehusene.
Humlehusene er plejeboliger primært for borgere med demens og borgere med demenslignende symptomer.
Du finder oplysninger på www.albertslund.dk

Plejevederlag efter Servicelovens § 119
Du kan som pårørende søge plejevederlag til pasning af en syg eller døende i familien.
Der ligger et ansøgningsskema på www.albertslund.dk

Visiteret dagcenter
Tilbuddet er beskrevet på www.albertslund.dk

Ældreboliger og tilgængelighedsboliger
Efter kommunalbestyrelsens bestemmelse skal ældreboliger udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger – jævnfør lov om boliger for ældre og personer med handicap.
Tilbuddet er beskrevet på www.albertslund.dk

***

Følgende 4 politiske udvalg med tilhørende forvaltning i kommunen har Ældrerådets særlige interesse:

Ældreudvalgets månedlige møder afholdes sidst i hver måned, hvor de politiske udvalgs dagsorden for det månedlige udvalgsmøde foreligger.

 • Social- og Sundhedsudvalget
  Ældrerådet afgiver høringssvar på sager i udvalget.
  Ældrerådet holder møde med udvalget hvert halve år, hvor Ældrerådet tager spørgsmål op, som efter rådets mening kræver politisk bevågenhed.
 • Ældreudvalget
 • Miljø- og byudvalget
  Høringssvar
  Henvendelser om spørgsmål, som efter rådets mening kræver politisk bevågenhed.
 • Kultur-, bevægelses- & Sundhedsudvalget
  Høringssvar
  Henvendelser om spørgsmål, som efter rådets mening kræver politisk bevågenhed.

Ældrerådet har desuden repræsentant i 1 kommunalt råd:.

 • Sundhedsrådet – Anne Lovmand Dahlberg